Image1\
 

Bir Ayet

Ey İnananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, -başlarınızı meshedip- topuk kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz yıkanıp temizlenin; şayet hasta veya yolculukta iseniz veya ayak yolundan gelmişseniz yahut kadınlara yaklaşmışsanız ve su bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin, yüzlerinizi, ellerinizi onunla meshedin. Allah sizi zorlamak istemez, Allah sizi arıtıp üzerinize olan nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
Maide Suresi(6)

Bir Hadis

İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrlik ve şiddetli korkudur.
Ebu Davud - 22

Bir Vecize

Küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.
Sözler - 23.Söz - 290
 

 

Tarsus Kültür ve Eğitim Vakfı

Vakıflar, dinî ve hukukî hüviyetleriyle ve bütün çeşitleriyle cemiyete ahlâk, fazilet, huzur ve saadet kazandırmak gayesini takip etmişlerdir. Bu gaye sadece insanları değil, hayat sahibi diğer canlıları da içine almıştır.

Temeli Allah rızasına dayanan vakıflar, İslâm Âleminde, bilhassa Osmanlılarda büyük gelişmeler göstermiştir. "Allah katında kendiniz için neler hazırladıysanız onu bulursunuz" meâlindeki âyet-i kerime, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" mânasındaki hadis-i şerifler, ecdadımızı yarış edercesine hayra koşturmuştur.

Vakıfların kurulmasına, yaşatılmasına âmil olan hadis-i şeriflerden birisi de şu mealdedir:

"Âdemoğlu öldüğü vakit ondan (her) ameli kesilir. Yalnız üç şey müstesna: Sadaka-i câriye, kendisinden faydalanılan ilim, dua edecek hayırlı evlât."

Sadaka-i câriye ‘devamlı sevap akıtan, sevabı kesilmeyen yardımlar’ demektir. Bunlar, umumun menfaatine olan her türlü cami, medrese, han, hamam, köprü ve sebil gibi imaretlerdir ki, dünya durdukça bânilerine sevap kazandıracak hayır müesseseleridir.

Osmanlıların mekân tuttuğu her güzel yurt köşesi, sinesinde muhteşem tarihî zenginlikleri yaşatan âbidelerle doludur. Sadaka-i câriyenin en güzel örneğini teşkil eden bu eserler, mübarek ecdadımızın ruhuna devamlı sevaplar yağdırmaktadır.

Yukarıda zikrettiğimiz hadis-i şerifin devamı "faydalı ilim" ile "hayırlı evlât yetiştirme" maddeleridir. Bu maddeler hemen hemen Vakfımızın asıl gayesini teşkil etmektedir.

Bugün her şeyden önce ihtiyaç duyduğumuz şey, faydalı ilimlerle teçhiz edilmiş, millet ve memleketin hizmetinde hayırlı nesiller yetiştirebilmektir. Geçirdiğimiz anarşi felâketlerinin bize nelere mâl olduğu hepimizin malûmudur. Anarşinin cahillerden ziyade üniversiteli, yani okumuş gençlerden çıkması, bu ibretli gerçeğin acı bir örneğidir.

İlmin ancak imanla kol kola olması hâlinde faydalı olacağına inanıyoruz. Gençlik, bir yandan müsbet ilimlerle aklını aydınlatırken, diğer yandan imanla da kalb ve vicdanını aydınlatacaktır. Akıl ve kalb beraberliğiyle yetişecek nesillerin her yönden mükemmel, dengeli bir kalkınmanın itici gücü olacağına inanıyoruz.

İşte, Tarsus Kültür ve Eğitim Vakfı olarak, faaliyetlerimizin ağırlık merkezinin ilim ve kültür olmasının sebebi budur.

Anadolu’nun pâk sinesinden kozmopolit şehirlere gelen evlâtlarımızı yetiştirebilmek, onlara maddî olduğu kadar manevî imkânları hazırlamakla mümkündür.

Bu maksatla, gençliğimize tarih şuuru, vatanperverlik duygusu, yüksek insanî faziletler verecek kültür faaliyeti, toplantı, seminer, açık oturum gibi çalışmalara önem veriyoruz. Gençliğimizi yabancı kültür istilâsından kurtarıp kişilikli yapacak yol bundan başkası değildir.

Vakfımız, kuruluşundan beri birçok hayırlı faaliyet yapagelmiştir. Bu faaliyetleri daha da ileri götürebilmek için bir hedef seçmiş bulunuyoruz.

Gelin, bu faaliyetlerimizin yerine getirilmesinde, gençliğimizin hayırlı nesiller ve evlâtlar olarak yetişmesine elbirliğiyle hizmet edelim.